LUNDAVIND.SE

Du är på sidan

Stadgar

Stadgar för Lundavind nr 1 Ursprungligen antagna 6 (6)

Kooperativ Ekonomisk Förening 1994-08-16

Senast ändrade

2009-05-13

Reviderad stadgetext

§1 Firma


Föreningens namn är Lundavinds nr 1 Kooperativ Ekonomisk Förening. Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.

§2 Ändamål


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla vindkraftproducerad el från eget vindkraftverk..

§3 Räkenskapsår


Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§4 Medlemmar


Till medlem antas elkunder hos Lunds Energi Försäljnings AB vilka kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till att förverkliga föreningens ändamål.

Medlemskap prövas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp.

Medlem är endast den som är upptagen som medlem i föreningens medlemsregister. Återbäring och andra förhållanden mellan medlemmen och föreningen regleras i enlighet med de uppgifter som finns registrerade i medlemsregistret. Aktuella uppgifter i föreningens medlemsregister tillställs medlemmen minst i samband med kallelse till föreningsstämman.

Den som inte längre uppfyller villkoren i första stycket skall snarast anmäla det till föreningens styrelse

§5 Insatser


Antalet andelar i föreningen begränsas till 900 st.

Föreningens andelsbelopp är 1 800 000 kr och varje andel 2000 kr.
Medlem skall delta i föreningen med minst en (1) andel (insatsen)  Varje andel medför rätt till leverans av elektrisk energi från föreningen i enligt med vad som föreskrivs i §18. Antalet andelar får dock inte vara fler än att det mot­svarar högst c:a 80% av medlemmens års­medelför­bruk­ning av elektrisk energi.

Andel betalas efter anfordran. Medlemskap räknas från den tidpunkt då andelen och eventuell årsavgift är betald.

§6 Förlagsinsatser


Styrelsen kan besluta om kapitaltillskott i form av förlagsinsatser även från andra än medlemmar. För varje förlagsinsats skall föreningen utfärda förlagsandelsbevis. Innehavet av sådant bevis ger inte rätt att delta i föreningens beslutande organ.

För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i föreningslagen och vad styrelsen beslutar.

§ 7 Förvärv av medlems andel


Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall senast inom tre (3) månader efter förvärvet ansöka om inträde i föreningen.

Anmälan om inträde göres före den tidigare medlemmens avgång ur föreningen.

Ändringar av medlems andelsinnehav, liksom registrering av ny medlem, träder i kraft först tre månader efter det att uppgifterna skriftligen kommit föreningen tillhanda. Styrelsen kan besluta om tidigare registrering av ändringar. Anmälan enligt detta stycke skall vara försedd med både upplåtarens och mottagarens egenhändiga namnteckningar.

Har medlems andel övergått på grund av bodelning, gåva, arv eller testamente äger förvärvaren inträde som medlem i den tidigare medlemmens ställe, om förvärvaren fyller förutsättningarna enligt §4. Samma rätt tillkommer medlems dödsbo.

Avliden medlems dödsbo utövar och fullgör den avlidnes rättigheter och skyldigheter, intill dess annan inträtt i den avlidnes ställe eller dödsboet avgått genom egen uppsägning eller uteslutning.

§8 Avgång


Den som överlåtit sin andel skall därmed anses ha sagt upp sitt medlemskap. Avgången äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter skriftlig uppsägning. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen medge tidigare avgång.

Medlem som eljest lämnar föreningen skall hos styrelsen skriftligen begära sitt utträde.

Avgången medlem har rätt att få ut inbetald medlemsinsats från föreningen endast i de fall som avses i 7 kap 15 § tredje stycket och 12 kap 4 § andra stycket i lagen om ekonomiska föreningar.

§9 Uteslutning


Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå insats eller del i eventuellt överskott.

Uteslutning kan överklagas hos stämman och därefter vid allmän domstol.

§10 Årsavgift


Föreningsstämman kan besluta om årsavgift, dock högst etthundra (100) kronor.

§11 Ordinarie föreningsstämma


Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under maj månad. Kallelse skall ske skriftligen tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman

Vid stämman skall följande ärenden behandlas:

1 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst


2 Val av ordförande för stämman


3 Val av sekreterare samt två justeringspersoner


4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd


5 Fastställande av dagordning


6 Styrelsens årsredovisning


7 Revisorernas berättelse


8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning


9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


10 Beslut i anledning av föreningens årsresultat


11 Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda


12 Beslut om årsavgift och andra avgifter


13 Den energimängd per räkenskaps­år som varje andel skall ge rätt till


14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen


15 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt val av ordförande bland styrelseledamöterna


16 Val av revisorer och revisorsuppleanter


17 Val av valberedning samt sammankallande


18 Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden


19 Övriga frågor

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 28 februari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också skall ange sitt medlemsnummer och adress.

§12 Extra föreningsstämma


Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då den finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen så begär.

Kallelsen skall utfärdas inom två (2) veckor från det styrelsen fått begäran därom. Kallelsen skall innehålla uppgift om orsaken till extrastämman och ske skriftligen senast en (1) vecka före denna stämma.

§13 Procedurfrågor vid föreningsstämman


På stämman har varje medlem en röst oavsett antalet insatser.

Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem om inte föreningsstämman beslutar annat. Ombud som själv är medlem får dessutom rösta för egen del.

Revisor som inte är medlem i föreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid stämman men inte rösträtt.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall där föreningslagen kräver större röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon begär detta.

§14 Valberedning


På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas tre (3) ledamöter och en (1) suppleant för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma. Valberedningen skall anmäla förslag på antalet ledamöter i styrelsen.

Valberedningen skall dessutom lämna förslag på styrelseledamöter och suppleanter och därvid beakta att styrelsen kommer att representera föreningens olika medlemskategorier.

Valberedningen skall föreslå revisorer och revisorsuppleanter.

Valberedningen kan dessutom föreslå vem av ledamöterna som bör väljas till ordförande.

§15 Styrelse


Styrelsen består av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter samt tre (3) suppleanter

Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma hållits, andra året efter valet. Styrelsens suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Hälften av styrelsens medlemmar väljs udda år, resten jämna år Suppleanterna inträder i den ordning som de har blivit valda.

Föreningsstämman väljer också, för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma, ordförande bland ledamöterna.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, registeransvarig, driftansvarig och kassör.

Styrelsen skall sammanträda minst en (1) gång per kvartal.

Styrelsen är beslutmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Ledamot kan när som helst under verksamhetsåret begära extra sammanträde. Styrelsens protokoll skall justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av de två (2) i föreningen som styrelsen utser.

Styrelsen skall minst åtta (8) veckor före ordinarie föreningsstämma lämna årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer.

§16 Revisorer


För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall på föreningsstämman väljas två (2) revisorer samt en (1) revisorsuppleant för tiden fram till och med nästföljande ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna skall senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen. Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens eller enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot beredas tillfälle att förklara sig inför den stämma, där revisorernas anmärkningar presenteras.

§17 Föreningsmeddelanden


Meddelanden utöver kallelser ges genom brev.

§18 Leveransvillkor


Föreningen åtar sig att leverera elektrisk energi till medlemmar i den omfattning produktionen i det egna vindkraftverket tillåter.

Den energimängd per räkenskapsår som varje andel ger rätt till fastställs av förenings­stämman. I övrigt gäller vad parterna kommit överens om i varje enskilt leveransavtal.

Priset för den elektriska energin föreningen levererar fastställs från tid till annan av styrelsen, om inte föreningsstämman beslutat att det skall fastställas i annan ordning.

§19 Överskottsfördelning


Eventuellt överskott enligt § 11 pkt 10 delas ut till medlemmarna i förhållande till den under året från föreningen levererade elenergin.

§20 Stadgeändringar


Beslut om ändring av föreningens stadgar sker enligt lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 14-15 §§.

§21 Upplösning av föreningen


Vid upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på föreningsstämman och bekräftas av en därpå andra föreningsstämma. Vid båda stämmorna skall minst två tredjedelar (2/3) av närvarande medlemmar ha biträtt beslutet om upplösning av föreningen.

Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall ev förlagsinsatser och insatsräntor på dessa återbetalas. Därefter återbetalas medlemmarnas insatser. Det som därefter återstår fördelas mellan medlemmarna i förhållande till andelsinnehavet.

§22 Övrigt


I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.


Utbetalning till följd av ändring av föreningens andelsbelopp enligt § 5, andra stycket, sker efter uppgifter i föreningens medlemsregister så snart ändringen vunnit laga kraft.


__________________________________

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande stämma den 16 augusti 1994 i Stadshallen i Lund.

Ändring av dessa stadgar har skett


1. Avseende §2 1:a stycket, §4 4:de stycket, §5 2:a, 3:de och 4:de styckena, §7 5:de stycket, §8 1:a stycket, §11 4:de stycket, §13 3:dje stycket, §15 1:a, 2:a, 3:dje, 4:de o 5:de styckena samt §19 vid ordinarie föreningsstämma den 4 maj 2000 och den 12 juni 2001.


2. Avseende §4 1:a och 5:te styckena, §5 3:dje stycket, §7 3:dje stycket, §11 2: a stycket samt §18 2:a stycket vid ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2005 och vid extra föreningsstämma den 5 december 2005

3. Avseende § 5 2:a och 3:de styckena och § 22 nytt 2:a stycke vid extra föreningsstämma den 23 oktober 2005 och vid ordinarie föreningsstämma den 13 maj 2009.


Postadress: Box 1637, 221 01 LUND


Org.nr: 769600-4188

copyright 2004-2014

  senast uppdaterfebr 2020